О компанииПартнерыВакансииУслугиАвтопаркЦеныПолуприцепыСтатьиАкцииДокументыТерминыКонтакты
договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг Украина(образец)

Образец договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг


 

 

 

 

 

Договір №

на транспортно-експедеційні послуги з перевезення вантажу по території України

 

м.Харків                                                                                     "__" _____ 201_ року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», іменоване надалі «Замовник», в особі директора ______, який(а) діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТТРАНС» , іменований надалі «Виконавець», в особі Черкашиной Юлії Павлівни, яка діє на підставі Статуту, з другого боку (разом в подальшому Сторони), уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах визначених даним Договором, Замовник доручає, а Виконавець  бере на себе зобов’язання за рахунок Замовника виконати послуги перевезення вантажів Замовника  по території України. 

1.2. Послуги по даному Договору надаються на підставі письмової Заявки Замовника, в якій узгоджено умови перевезення, а також заявлено дані щодо вантажу, що перевозиться (згідно з Додатком № 1 до даного Договору).

1.3. Перевезення вантажів здійснюються відповідно до: Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших норм діючого законодавства України.

2. ПРАВА ТА  ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.  Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. своєчасно та у повному обсязі виконати умови узгодженої між Замовником та Виконавцем заявки, забезпечивши збереження вантажу під час перевезення;

2.1.2. інформувати Замовника про вимушені затримки транспортних засобів в дорозі, аварії та інші непередбачені обставини, що перешкоджають своєчасній доставці вантажу;

2.1.3. перевіряти при прийомі вантажу до перевезення цілісність його упаковки, відповідність фактичної кількості вантажних місць кількості, вказаній у товарно-транспортній накладній.

2.1.4. в разі отримання вантажу з пошкодженнями або в разі невідповідності кількості, виду, найменування вантажу, пошкодження цілісності його упаковки в місці його завантаження, належним чином документально оформити дане пошкодження з відповідними підписами представників Сторін, шляхом внесення відповідних приміток до товарно-транспортної накладної (далі – ТТН) та складення відповідного акту;

2.1.5. доставити вантаж до пункту призначення і здати його вантажоодержувачу. У разі вимушеного простою автомобіля з причин, що не залежать від Виконаця, термін доставки вантажу автоматично збільшується на час простою, що підтверджується відповідними відмітками у ТТН;

2.1.6. за домовленістю із Замовником здійснювати страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при транспортуванні даного типу вантажів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 733 від 01 червня 2002 року;

2.1.7. представляти інтереси Замовника у взаєминах із залученими третіми особами, а також іншими організаціями, залученими до процесу транспортно-експедиторського обслуговування Замовника відповідно до цього Договору;

2.1.8. за фактом виконання доручення надати Замовнику в строк, який не перевищує 10-ти банківських днів оригінал рахунку, оригінал акту виконаних робіт, та оригінал ТТН з позначкою вантажоодержувача про одержання вантажу.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. укладати договори та інші угоди з транспортними та експедиторськими  організаціями для виконання своїх зобов'язань за даним Договором;

2.2.2. при погодженні із Замовником обирати та змінювати порядок перевезення, маршрут перевезення, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи на користь Замовника;

2.2.3. страхувати вантажі Замовника за його рахунок при наявності письмової згоди Замовника;

2.2.4. відступати від вказівок Замовника, якщо дотримання його інструкцій загрожує нанесенню шкоди вантажу, навколишньому середовищу та безпеці людей;

2.2.5. на відшкодування додаткових витрат, які виникли у нього при виконанні даного Договору, якщо такі витрати здійснювалися на користь Замовника, а також були попередньо в письмовому вигляді погоджені із Замовником та за наявності документального підтвердження таких витрат;

2.2.6. відмовитися від виконання доручення, призупинити його виконання, за умови недотримання Замовником п.п. 2.3.1. цього Договору.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. надати Виконавцю заявку на перевезення у письмовій формі не менше ніж за 24 години до початку планованого перевезення, а також повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей та умов перевезення;

2.3.2. забезпечити завантаження та розвантаження вантажу в межах нормативного часу, тобто протягом 24-х годин з моменту подачі автомобіля (12 годин на завантаження та 12 годин на розвантаження), якщо інше не передбачено Сторонами в Заявці. Під час перевезення митного вантажу ці умови обумовлюються в Заявках додатково;

2.3.3. своєчасно сплачувати послуги Виконавця та відшкодовувати витрати понесені Виконавцем;

2.3.4. сплачувати конвойний супровід під час перевезення дорогих вантажів за пред’явленням Виконавцем копії квитанції перевізника, якщо такий надавався;

2.3.5.  гарантувати, що вантажі, передані до перевезення, повністю відповідають товаросупроводжувальним документам, і не є предметами, виключеними чи обмеженими з обороту відповідно до чинного законодавства України і не становлять небезпеки для транспортного засобу.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. визначати маршрут проходження вантажу та вид транспорту;

2.4.2. на будь-якій стадії виконання Договору вимагати від Виконавця надання інформації про хід перевезення вантажу;

2.4.3. змінювати під час перевезення умови, раніше узгоджені у Заявці (маршрут доставки вантажу, адресу кінцевого вантажоодержувача тощо), з відшкодуванням витрат на зміну маршруту.

3. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість послуг Виконавця погоджується Сторонами та вказується в Заявці на перевезення перед кожним конкретним перевезенням.

Розрахунки по даному Договору здійснюються в національній валюті України.

3.2. Всі рахунки Виконавця Замовник зобов'язаний сплатити протягом 5-ти банківських днів з дня отримання оригіналів документів, зазначених в п. 2.1.8.  Договору. Всі банківські витрати по перерахуванню грошових коштів сплачуються за рахунок Замовника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання, або  неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до його умов, а у випадках, не врегульованих цим Договором – згідно чинного законодавства України. Кожен випадок збитку, за який одна зі Сторін вимагає відшкодування, повинен бути документально підтверджений.

4.2. Відповідальність Замовника:

4.2.1.  У разі зміни Замовником адреси завантаження/розвантаження після відправлення транспорту, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 100 гривень за один кілометр пробігу до нового місця завантаження/розвантаження. За відмови від замовленого перевезення менше ніж за 12 години до початку перевезення Замовник сплачує штраф  10 %  від узгодженої вартості перевезення, а також сплачує витрати, пов’язані з фактичною подачею транспортного засобу під завантаження.

4.2.2. У випадку наднормативного простою під завантаженням/розвантаженням Замовник зобов'язаний сплатити  Виконавцю штраф у розмірі 500 гривень за добу за один автомобіль.

4.3. Відповідальність Виконавця:

4.3.1. Виконавець несе відповідальність за втрату, нестачу або пошкодження вантажу, які сталися з його вини під час виконання ним своїх зобов’язань. Факт виявлення нестачі, пошкодження вантажу повинен бути документально підтверджений шляхом складення відповідного акту, що відображає природу і обсяг заподіяної шкоди. Акт повинен містити підписи водія та представника Одержувача.

4.3.2. За затримку прибуття машини під завантаження/розвантаження протягом 24-х годин після терміну, вказаного в Заявці, лише за наявності вини Виконавця, останній сплачує штраф у розмірі 500 гривень за кожну прострочену добу, за відмову від подання протягом цього ж терміну – 10%  від узгодженої вартості перевезення.

4.3.3. У разі несвоєчасної доставки вантажу Виконавець сплачує штраф у розмірі 500 гривень за кожну розпочату добу прострочення.

4.3.4. За затримку передачі документів, визначених в п. 2.1.8. даного Договору, Виконавець сплачує штраф в розмірі 500 гривень за комплект документів (в тому числі за неповний комплект документів).

4.4. Вантаж вважається втраченим, якщо він не доставлений одержувачу протягом 30 діб з дня закінчення терміну його доставки.

При втраті або нестачі вантажу Виконавець відшкодовує Замовнику завдану шкоду шляхом переказу на рахунок Замовника грошових коштів в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає, що вказується в Заявці на перевезення та підтверджується специфікацією на вантаж.

У випадку, якщо після здійснення вказаного переказу втрачений вантаж буде знайдено, Виконавець пред'являє його Замовнику. За умови відсутності пошкоджень і придатності вантажу, Замовник приймає даний вантаж та повертає Виконавцю його вартість за вирахуванням своїх витрат, пов'язаних з невчасною доставкою вантажу одержувачу. В разі відмови Замовника від вантажу, Виконавець має право ним розпоряджатися.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за втрату, нестачу та пошкодження вантажу у випадках:

- використання відкритих або непокритих транспортних засобів, якщо таке використання  було вимогою Замовника та було обумовлено у Заявці на перевезення;

- неналежної (невідповідної) упаковки вантажів або її відсутності, а також відправлення вантажів у пошкодженому стані;

- внутрішньотарної нестачі, якщо вантаж був прийнятий до перевезення належним чином упакований Замовником.

4.6. Сторони погодили, що при оформленні Заявки на конкретне перевезення розмір штрафних санкцій може бути змінений.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком непереборної сили, а саме пожежі, повені, землетрусу, диверсії, військових дій, а також ухвалення нормативного акту, норми якого впливають на правовідносини Сторін даного договору, чи будь-яких інших дій органів влади, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов'язань, відповідно термін виконання зобов’язань переноситься на час дії таких обставин. Факт виникнення вказаних обставин підтверджується Довідкою Торгово-промислової палати України, яка повинна бути надана іншій Стороні протягом 30 днів з дати виникнення цих обставин.

 

5.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 30 днів, то кожна із сторін матиме право розірвати Договір повністю або частково, та, у такому разі, жодна із сторін не має права вимагати у іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори, які можуть виникнути з цього Договору або з його приводу, Сторони прагнутимуть вирішити шляхом дружніх переговорів.

6.2. В разі неможливості досягнути згоди шляхом мирних переговорів, Сторона, інтереси якої порушено, повинна пред’явити письмову претензію іншій Стороні.

6.3. Порядок досудового врегулювання спорів регулюється нормами Господарсько-процесуального та Господарського кодексів України.

6.4. Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом досудового врегулювання спору, то спір підлягає переданню на розгляд і остаточне вирішення до господарського суду України відповідно до чинного законодавства України.

 

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «___» ____ 201_ року.

7.2. Цей Договір може бути достроково розірваний в таких випадках:

7.2.1. за взаємною згодою обох Сторін, яка має бути оформлена у вигляді відповідної додаткової угоди про припинення правовідносин;

7.2.2. в односторонньому порядку будь-якою із Сторін, якщо інша Сторона порушує будь-які із своїх зобов’язань за цим Договором. В цьому випадку Сторона, яка бажає розірвати Договір, повинна надіслати іншій Стороні повідомлення про розірвання за один місяць до дати розірвання Договору.

7.3. Даний Договір не може розриватися відносно вже існуючих перевезень.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі додатки, доповнення та додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною. 

8.2. Сторони зобов’язуються зберігати комерційну таємницю та будь-яку інформацію по данному Договору.

8.3. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, неспроможним до виконання або незаконним за будь-якої причини, це не вплине на дійсність та виконання інших положень цього Договору.

8.4. Всі зміни до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

8.5. Цей Договір складений в двох екземплярах, по одному для кожної Сторони, обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

8.6. Електронні та факсові копії Договору та інші документи по даному Договору прирівнюються до оригіналу в разі належного їх оформлення, а саме, при наявності необхідних реквізитів Сторін, печаток та підписів уповноважених осіб.

8.7. Замовник має статус платника податку на прибуток.

8.8. Виконавець має статус платника єдиного податку.

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток №  1  «ЗАЯВКА на перевезення вантажів автомобільним транспортом»

 

«Замовник»

ТОВ «________»

Податкова адреса:

 

Адреса для листування: _______________________

Р/р _____________ в ПАТ «______________»,

МФО: __________

Код ЄДРПОУ: __________

Свідоцтво платника  податку

Тел.____________

Факс.

 «Виконавець»

ТОВ «ЕЛІТТРАНС»

Податкова адреса: 61075, м.Харків, вул. Франтішека Крала, б.37, кВ 53

Адреса для листування:  61075, м.Харків 75, а/с 8540

Розрахунковий рахунок Р/р 26006060380998 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків

МФО 351533

Код ЄДРПОУ 37660815

Свідоцтво платника єдиного податку Б № 340147 від 31.05.2012 року.

Тел.0931340733, 0675716461, 0997888545

Факс. 0672311237

Від ЗАМОВНИКА                                                                        

 

________________

Від ВИКОНАВЦЯ

 

________________Ю.П.Черкашина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до

Договору №

Від «__» ____ 201_ р.

 

Кому:  

Від:

   

  ЗАЯВКА  № ________ від ____________

НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 

доручаємо організувати перевезення згідно з наступними данними:

 

Маршрут перевезення:  

 

Вимоги до автомобілю:

 

Найменування  вантажу:

 

Вага:

 

Дата завантаження:

 

Місце завантаження:

 

Вантажовідправник:

 

Контактна особа на завантаженні, телефон:

 

Дата доставки:

 

Вантажоотримувач, контактна особа, телефон:

 

 

                                                  Вартість перевезення  

 

 

 

                                                          Надано  транспорт:                                 

Марка ТЗ

Держ. № а/м

Водій

Телефон

 

 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВОДІЯ

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

1. При завантаженні ВОДІЙ повинен приймати вантаж по місцях, та уважно дивитись, щоб піддони були з цілою зовні упаковкою (коробками, або мішками, чи бочками), які повинні буди розміщено на піддоні належним чином. 

2. ВОДІЙ, який перевозить вантаж повинен зупинятися для відпочинку тільки на спеціалізованих платних стоянках, які охороняються та знаходяться на добре освітлених місцях.

3. Будь-яка зупинка для відпочинку в місцях, що не відповідають умовам, являється порушенням правил перевезення. Відповідальність за можливі збитки покладається на водія, який виконує перевезення.

4. Водію, який перевозить вантаж,  забороняється брати сторонніх осіб при виконанні перевезення вантажу.

     Відповідальність за можливі збитки покладаються на водія, який здійснює перевезення. 

5. Водій повинен отримати при вивантаженні по два оригінали ТТН або СMR з обов’язковою наявністю відбитків печатки одержувача вантажу. 

 

!!! Перевізник повинен передати Замовнику рахунки з актами та один оригінал екземпляра ТТН або СMR з обов’язковою наявністю в них відбитку  печатки одержувача вантажу. 

 

 Замовник:                                                                                    Виконавець:

ТОВ «__________»

Адреса для листування: _____________________

Тел.___________________

Факс ______________

 

Директор

________________________

 

                                   ТОВ «ЕЛІТТРАНС»

Адреса для листування: 61075, м.Харків 75, а/с 8540

Тел. 0675716461,

 Факс  0672311237

 

Директор

__________________________Черкашина Ю.П.

 

 

Від ЗАМОВНИКА                                                                 

Директор

_____________________

Від ВИКОНАВЦЯ

 

_____________________Ю.П. Черкашина


Контактная информация

 

design by webdoors
Карта сайта
ООО «ЭЛИТТРАНС»